Om oss 

La Vie startade sin verksamhet i Västerås med idén att personer med psykiska funktionsnedsättningar och missbruk behöver känna att de har ett värde. Det värdet får de genom att se att de kan bidra och försörja sig själva. Därför utvecklade vi anpassade lösningar inom individuellt och kollektivt stödboende. På senare tid har vi även erhållit HVB-tillstånd och tillstånd att bedriva stödboende för unga vuxna 18 till och med 20 år. 

Vår kompetens och erfarenhet har utvecklats så att vi idag kan erbjuda kvalificerade behandlingsinsatser med psykiater, psykolog och alkohol- och drogterapeuter. Vi kan även erbjuda utredningar och substitutionsbehandling (LARO). 

HVB 

På vårt HVB finns 13 platser för vuxna 21-65 år med en uttalad missbruks- och beroendeproblematik. Många av dem som kommer till oss har levet med sin problematik en längre tid och behöver aktivt stöd för att kunna finna en väg till en annan livsstil. Våra insatser baseras bland annat på KBT, färdighetsträning och återfallsprevention. Vi arbetar med grupp- och individuella behandlingssamtal.  

Våra insatser syftar till att de inskrivna ska kunna upprätthålla en självständig och drogfri livsstil. En nyckel till vår framgång är att vi erbjuder meningsfull sysselssättning med riktigt arbete som ska kunna leda till anställning och egen försörjning. 

Stödboende 

Vi erbjuder individuellt stödboende för unga vuxna och vuxna i åldrarna 18-65 år. Vi har tillstånd för stödbonde i åldersspannet 18 till och med 20 år. målgruppen för är missbruk vanligt förekommande men den socials problematik kan även ta sig andra uttryck som utgör hinder för ett väl fungerande och självständigt liv. De inskrivna får en kontaktperson som ansvarar för att de får stöd och vägledning i enlighet med den individuella genomförandeplanen. 

Vi kan säkerställa att de placerade som är i behov av det även får behandlingsinsatser såväl i egen regi som genom landstiget eller andra samarbetspartners. 

Våra insatser syftar till att de inskrivna ska kunna upprätthålla en självständig och drogfri livsstil. En nyckel till vår framgång är att vi erbjuder meningsfull sysselsättning med riktigt arbete som ska kunna leda till anställning och egen försörjning. 

Meningsfull sysselsättning 

La Vie erbjuder daglig verksamhet enligt SoL till dem som skrivs in på vårt HVB eller i våra stödboenden. I våra egna lokaler erbjuder vi praktik som ger kunskaper som kan leda till en praktikplats där man på sikt kan ha möjlighet till eventuell anställning. Vi har fem inriktningar för att kunna tillgodose individuella intressen: 

  • Restaurangen – Lagar mat till oss själva, samt kör ut matlådor till enskilda pensionärer samt olika serviceboenden inom Västerås. 
  • Cykelaffär/verkstad – Reparationer åt allmänheten, samarbete med återbruk & polis där vi kan hämta defekta cyklar och ta reservdelar för att bygga en komplett cykel. 
  • Fastighetsskötargrupp – Sköter om våra byggnader (Bygg/Gräs/Plantering/Snöskottning mm), sköter om tomter åt allmänheten samt hjälper till vid flytt. 
  • Innegrupp – Städ i våra lokaler, städ på närliggande köpcentrum, inköp. 
  • Reception – Sköter närvaro, växeltelefon. 

Vi vet att våra klienter uppskattar att de vid sidan av behandling och andra stödinsatser även får ta del av den normalitet som den dagliga sysselsättningen innebär. De praktiserar tillsammans med erfarna handledare som strävar efter att miljön ska efterlikna en vanlig arbetsplats så långt som möjligt. Självklart anpassas kraven till den enskildes ork och förmåga, men utgångspunkten är alltid att se till det friska, dvs vad klienten klarar av. Klienterna får kontakter med samhället som ger goda möjligheter till extern praktik.